cây tùng mini

Tên quốc tế :
Xuất xứ :
Nghệ nhân :
Ngày nhập :
Giá bán : 230.000
Đanh giá - Nhân xét cây :