cây lộc vừng công trình

Tên quốc tế : Barringtoria Acutangula Gaertn - Barrtngtonia Ocutangulag.
Xuất xứ :
Nghệ nhân :
Ngày nhập :
Giá bán :
Đanh giá - Nhân xét cây :